FertigHy, nový hráč v oblasti výroby nízkouhlíkových hnojiv, zahájil činnost s cílem urychlit dekarbonizaci potravinového hodnotového řetězce

  • Mezi zakládající investory patří společnosti EIT InnoEnergy, RIC Energy, MAIRE, Siemens Financial Services, InVivo a HEINEKEN.
  • Společnost FertigHy plánuje začlenit zelený vodík do dekarbonizace zemědělských hnojiv.
  • První továrna, která bude postavena ve Španělsku a bude vyrábět milion tun dusíkatých hnojiv ročně, se má začít stavět v roce 2025.

FertigHy, společnost založená společnostmi EIT InnoEnergy, RIC Energy, MAIRE, Siemens Financial Services, InVivo a HEINEKEN, dnes zahajuje činnost jako průkopník nízkouhlíkového přechodu evropského průmyslu hnojiv. Cílem společnosti FertigHy je vyrábět cenově dostupná a nízkouhlíková hnojiva pro evropské zemědělce a přímo tak reagovat na nedávné výzvy EU a globální potravinové bezpečnosti v důsledku narušení dodavatelského řetězce a globální nejistoty v dodávkách zemního plynu.

Společnost FertigHy, která plánuje vybudovat a provozovat několik rozsáhlých projektů na výrobu nízkouhlíkových hnojiv, postaví, bude vlastnit a provozovat svůj první závod ve Španělsku a následně jej zopakuje v dalších evropských zemích. Závod bude vyrábět více než milion tun nízkouhlíkových dusíkatých hnojiv ročně ze 100% obnovitelné elektřiny a zeleného vodíku a jeho výstavba má být zahájena v roce 2025. José Antonio de las Heras povede společnost FertigHy a přináší více než 25 let zkušeností na úrovni výkonných ředitelů a vedoucích pozicí v oblasti venture společností, z nichž mnohé byly v oblasti zeleného vodíku, obnovitelných zdrojů energie a zemního plynu.

Samotné odvětví zemědělství je zodpovědné za 13 % celkových emisí skleníkových plynů v EU* a evropští zemědělci každoročně použijí více než 11 milionů tun dusíkatých hnojiv (na základě živin). Evropská komise ve svém „Sdělení o zajištění dostupnosti a cenové dostupnosti hnojiv“ z října 2022 označila odvětví hnojiv za kriticky důležité a podporuje přechod na nízkouhlíkové hnojiva. FertigHy je příkladem toho, že se evropští průmysloví hráči rozhodli investovat v Evropě do kontinuální dekarbonizace ekonomiky, v tomto případě do hnojiv. Prvotní reakce Evropské komise na IRA USA byla pro rozhodnutí založit provoz v Evropě relevantní, protože FertigHy přímo odpovídá na výzvy, kterým EU čelí, a usiluje o to, aby se stala evropským lídrem v oblasti nízkouhlíkových hnojiv. Společnost FertigHy bude pracovat na rozšíření svých provozů po celé Evropě s cílem snížit emise až o dva miliony tun CO2 na závod a rok.

José Antonio de las Heras, generální ředitel společnosti FertigHy, řekl: „Nikdy nebylo tak naléhavé dekarbonizovat a kolektivně obnovit výrobu hnojiv. Vzhledem k množství faktorů, které budou v Evropě působit v roce 2023, je nyní čas vytvořit ekologičtější a soběstačnější průmysl pro všechny. FertigHy obnoví odolnost vůči narušeným dodavatelským řetězcům a zároveň podpoří suverenitu zemědělského průmyslu a bezpečnost dodávek urychlením dekarbonizace potravinového hodnotového řetězce.“  

Společnost FertigHy byla založena globálním konsorciem a její počáteční investoři jsou spojeni napříč hodnotovým řetězcem. EIT InnoEnergy, inovační motor pro udržitelnou energetiku podporovaný Evropským inovačním a technologickým institutem, orgánem Evropské unie (EU) je iniciátorem nové nízkouhlíkové hnojivářské společnosti a díky svým výsledkům při zakládání nových průmyslových společností bude poskytovat služby akcelerace podnikání prostřednictvím svého Evropského centra pro akceleraci zeleného vodíku (EGHAC). Společnost RIC Energy, přední vývojář energie z obnovitelných zdrojů, přinese své klíčové znalosti v oblasti fotovoltaiky (PV) a trhu s elektřinou. Společnost MAIRE poskytne své jedinečné zkušenosti s vývojem projektů, jako poskytovatel technologií a dodavatel EPC zařízení na výrobu čpavku a hnojiv. Společnost Siemens Financial Services, která se stala akcionářem EIT InnoEnergy koncem roku 2021, se připojí ke konsorciu, aby přinesla své zkušenosti s financováním velkých průmyslových projektů zaměřených na udržitelnost a usnadnila sladění s celým ekosystémem Siemens, s řešeními od digitalizace a automatizace továren až po řešení elektrifikace. InViVo, bude podporovat jako odběratel a distributor hnojiva 300 000 zemědělců, což představuje více než 200 družstev. A konečně HEINEKEN, jednička mezi výrobci piva v Evropě, si stanovil cíl fungovat do roku 2040 v hodnotovém řetězci s nulovou čistou produkcí. Bude stimulovat poptávku po nízkouhlíkových hnojivech, aby snížil uhlíkovou stopu ječmene a dalších plodin. Společnost HEINEKEN zkoumá různá řešení pro dekarbonizaci ve velkém měřítku a toto je jedna z mnoha jejích iniciativ v oblasti udržitelného zemědělství, které bude pilotovat.

Jacob Ruiter, generální ředitel společnosti EGHAC, k tomu uvedl: „Ambice společnosti FertigHy jsou plně v souladu s balíčkem EU Fit-for-55 nebo s nedávným průmyslovým plánem REPowerEU a Green Deal a ukazují naši schopnost umožnit konkurenceschopnost evropského průmyslu s nulovou spotřebou energie. Tato investice je také dalším signálem závazku společnosti EIT InnoEnergy vůči těžko vyčerpatelným průmyslovým odvětvím a známkou našeho dalšího úspěchu ve spolupráci s EGHAC.“

Konec tiskové zprávy

O společnosti FertigHy

Společnost FertigHy, která byla uvedena na trh v roce 2023, je průkopníkem v oblasti výroby nízkouhlíkových hnojiv a její první závod se bude nacházet ve Španělsku a plánuje expanzi po celé Evropě. Společnost FertigHy byla založena s cílem řešit dekarbonizaci průmyslu hnojiv a podpořit potravinářský sektor v jeho přechodu na dekarbonizaci.

Integrací zeleného vodíku do procesu výroby hnojiv bude její patentované řešení působit na snížení emisí a posílení potravinové nezávislosti v podmínkách narušených dodavatelských řetězců.

Akcionáři společnosti jsou EIT InnoEnergy, RIC Energy, Maire Tecnimont, Siemens Financial Services, InVivo a HEINEKEN.

O společnosti EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy působí v centru energetické transformace a je předním inovačním motorem v oblasti udržitelné energetiky, který přináší technologie a dovednosti potřebné k urychlení Zelené dohody, pokroku na cestě k evropskému cíli dekarbonizace a zlepšení energetické bezpečnosti.

EIT InnoEnergy je hnací silou tří strategických evropských iniciativ, mezi něž patří Evropská aliance pro baterie (EBA), Evropské centrum pro urychlení výroby zeleného vodíku (EGHAC) a Evropská aliance solárního fotovoltaického průmyslu.

EIT InnoEnergy byl založen v roce 2010 a je podporován Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT), nezávislým orgánem EU, který byl založen v roce 2008 s cílem podporovat inovace a podnikání v celé Evropě. www.innoenergy.com 

O Evropském centru pro akceleraci zeleného vodíku

Evropské centrum pro akceleraci zeleného vodíku (EGHAC) je založeno a provozováno společností EIT InnoEnergy. Naší ambicí je dekarbonizace těžko odbouratelných průmyslových hodnotových řetězců.

EGHAC vytváří průmyslové hráče a pomáhá jim snižovat riziko a urychlovat jejich zelený vodík,

čpavku, metanolu a leteckých paliv. To se děje prostřednictvím investic v rané fázi

a akcelerační služby, které jsou poskytovány ve spolupráci s rozsáhlým ekosystémem. www.eghac.com

O společnosti Siemens Financial Services (SFS)

Siemens Financial Services (SFS) – B2B finanční divize společnosti Siemens – poskytuje financování, které má smysl. V SFS umožňujeme zákazníkům po celém světě účelný přístup k technologiím a zvyšujeme jejich konkurenceschopnost. Na základě naší jedinečné kombinace finančních znalostí, řízení rizik a oborového know-how poskytujeme řešení financování na míru – včetně flexibilních leasingových produktů a produktů pracovního kapitálu, projektového a strukturovaného financování, podnikových úvěrů, kapitálových investic, finančního poradenství a také financování obchodu a pohledávek. S vysoce zkušenými a zapálenými týmy ve více než 20 zemích dláždí společnost SFS cestu k průmyslové produktivitě, inteligentní infrastruktuře a udržitelné mobilitě, usnadňuje přechod k energetice a umožňuje kvalitní zdravotní péči. Díky podpoře rámce Siemens DEGREE je SFS jedním z předních poskytovatelů financování projektů obnovitelných zdrojů na zelené louce. www.siemens.com/finance

  

O společnosti RIC Energy

Společnost RIC Energy je průkopníkem v oblasti rozvoje fotovoltaické energetiky ve Španělsku, působí na čtyřech kontinentech a je pevně odhodlána inovovat nové technologie, jako je výroba a skladování zeleného vodíku a výroba energie z bioplynu, s dokončenými projekty o výkonu více než 4 000 MW a portfoliem projektů o výkonu více než 19 000 MW.

Jsme předním výrobcem fotovoltaických zařízení na národní úrovni a máme zastoupení v Indii, Spojených státech, Itálii a některých zemích Afriky.

V oblasti zeleného vodíku a jeho derivátů máme ve Španělsku rozpracováno více než 10 projektů o celkovém výkonu přes 2 500 MW.

O společnosti MAIRE

Společnost MAIRE S.p.A. vede technologickou a inženýrskou skupinu, která vyvíjí a zavádí inovativní řešení umožňující přechod k energetice. Nabízíme udržitelná technologická řešení a integrovaná řešení E&C v oblasti dusíkatých hnojiv, vodíku, cirkulárního uhlíku, paliv, chemikálií a polymerů. MAIRE vytváří hodnoty ve 45 zemích a opírá se o 6 500 zaměstnanců, které podporuje více než 20 000 lidí zapojených do jejích projektů po celém světě. Společnost MAIRE je kótována na milánské burze cenných papírů (ticker „MAIRE“). Další informace: www.mairetecnimont.com

O společnosti InVivo

Skupina InVivo je jednou z předních evropských zemědělských skupin s obratem téměř 12 miliard eur, z čehož více než polovina připadá na Francii, a s více než 14 500 zaměstnanci, z toho 11 000 ve Francii. Je usazena v 38 zemích a má více než 90 průmyslových závodů, z toho 63 ve Francii.

Tento klíčový představitel potravinové nezávislosti působí v celém hodnotovém řetězci od farmy až po vidličku jako lídr v každé ze svých čtyř hlavních strategických oblastí podnikání: mezinárodní obchod s obilím, zemědělství, zemědělsko-potravinářský průmysl (sladovnictví, mlynářství/suroviny/pekárenství, vinařství), zahradnictví a distribuce potravin.

Globální multifunkční centrum pro inovativní a digitální řešení doplňuje strukturu, která urychluje transformaci těchto činností směrem ke třetí zemědělské revoluci.

Další informace: invivo-group.com / Twitter @InVivoGroup

O společnosti HEINEKEN

HEINEKEN je nejmezinárodnějším výrobcem piva na světě. Je předním vývojářem a prodejcem prémiových značek piva a cideru. V čele se značkou Heineken® má skupina portfolio více než 300 mezinárodních, regionálních, místních a speciálních piv a ciderů. Společnost HEINEKEN se zavázala k inovacím, dlouhodobým investicím do značek, disciplinované realizaci prodeje a cílenému řízení nákladů. Prostřednictvím programu „Brew a Better World“ je udržitelnost zakotvena v podnikání. Společnost HEINEKEN má dobře vyváženou geografickou stopu s vedoucími pozicemi na rozvinutých i rozvojových trzích. Zaměstnává více než 80 000 zaměstnanců a provozuje pivovary, sladovny, moštárny a další výrobní zařízení ve více než 70 zemích. Akcie společností Heineken N.V. a Heineken Holding N.V. se obchodují na burze Euronext v Amsterdamu. Ceny kmenových akcií jsou k dispozici na Bloombergu pod symboly HEIA NA a HEIO NA a na Reuters pod HEIN.AS a HEIO.AS. Společnost HEINEKEN má dva sponzorované programy amerických depozitních certifikátů (ADR) 1. úrovně: Heineken N.V. (OTCQX: HEINY) a Heineken Holding N.V. (OTCQX: HKHHY).

Přidej komentář jako první k "FertigHy, nový hráč v oblasti výroby nízkouhlíkových hnojiv, zahájil činnost s cílem urychlit dekarbonizaci potravinového hodnotového řetězce"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*